logo

How To Translate This Website To Vietnamese

Hướng dẫn tiếng Việt

 • Google Chrome
  • Nhấp chuột phải vào trang và chọn "Dịch sang tiếng Việt".
  • Trang web sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ đã chọn.
 • Edge
  • Nhấp vào ba chấm ở góc phải trên cùng của màn hình và chọn "Dịch".
  • Trang web sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ mặc định được thiết lập trong trình duyệt.
 • Firefox
 • Safari
  • Nhấp vào "Safari" trong thanh menu ở trên cùng và chọn "Dịch sang tiếng Việt".
  • Trang web sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ đã chọn.

Các Thiết Bị Di Động iOS:

 1. Mở trình duyệt Safari và truy cập vào trang web bạn muốn dịch.
 2. Chạm vào biểu tượng "AA" ở góc trên bên trái của màn hình, điều này sẽ hiển thị một menu.
 3. Chọn "Dịch sang tiếng Việt" từ menu.
 4. Trang web sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ đã chọn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy biểu tượng "AA", có thể bạn cần phải kích hoạt tính năng dịch. Để làm điều đó, vào Cài đặt > Safari > Ngôn ngữ, và đảm bảo rằng "Ngôn ngữ trang web" được đặt là "Phát hiện ngôn ngữ" và "Dịch" đã được bật.

English Instructions

 • Google Chrome
  • Right-click on the page and select "Translate to Vietnamese".
  • The website will automatically translate to the selected language.
 • Edge
  • Click on the three dots in the top-right corner of the screen and select "Translate".
  • The website will automatically translate to the default language set in the browser.
 • Firefox
 • Safari
  • Click on "Safari" in the top menu bar and select "Translate to Vietnamese".
  • The website will automatically translate to the selected language.

iOS Mobile Devices :

 1. Open the Safari browser and navigate to the website you want to translate.
 2. Tap the "AA" icon in the top-left corner of the screen, which will bring up a menu.
 3. Select "Translate to Vietnamese" from the menu.
 4. The website will automatically translate to the selected language.

Note: If you do not see the "AA" icon, you may need to enable the translation feature. To do so, go to Settings > Safari > Language, and make sure that "Website Language" is set to "Detect Language" and "Translation" is enabled.